Wyszukiwarka

Regulamin

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, ogólne warunki oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez TECLINE ZONE czyli firmę Diving NET z siedzibą w 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Popka 1a. Regulamin dotyczy wszystkich usług świadczonych przez Diving NET oraz procesu składania zamówień.

Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego prowadzonego w domenie internetowej tecline-zone.pl jest firma Diving NET Bogdan Trzcionka, 41-106 Siemianowice Śląskie ul. Popka 1a. Nip 635-130-01-27, REGON 277908408, adres e-mail: biuro@tecline-zone.pl, telefon +48 531775529. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Diving NET. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności i Bezpieczeństwa opublikowanej na stronie internetowej Sklepu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza sklep ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawienia, prawo do usunięcia lub przeniesienia danych.

Definicje

Diving NET – właściciel sklepu. Sklep – platforma internetowa funkcjonująca w domenie tecline-zone.pl. Regulamin – dokument określający zasady korzystania ze Sklepu, ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące. Kodeks cywilny - Ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm.).  Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie umożliwiający złożenie zamówienia. Konto - Usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta. Klient z chwilą utworzenia Konta staje się jedynym właścicielem danych dostępowych do Konta. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana między klientem a sklepem. Usługa elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Tecline Zone na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu. Zamówienie - oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia. Panel Klienta – obszar w Sklepie, w którym klient po założeniu konta może uzyskiwać informacje na temat realizowanych zamówień.

Zobowiązania klienta

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami z uwzględnieniem poszanowania dóbr osobistych oraz praw autorskich. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez sklep klient powinien składać pisemnie na adres podany w informacjach ogólnych.

Umowa sprzedaży

Zawarcie Umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sklepem następuje po uprzednim złożeniu zamówienia przez klienta za pomocą formularza zamówienia. Cena Produktu widoczna w sklepie podana jest w polskich złotych i jest ceną brutto. Zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy klientem a sklepem następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia. W następstwie złożenia zamówienia sklep potwierdza jego otrzymanie przyjmując jednocześnie zamówienie do realizacji co stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Tecline Zone zastrzega prawo do zmiany statusu zamówienia klienta na: anulowane, skutkujące jego odrzuceniem oraz brakiem realizacji zamówienia w sytuacji kiedy klient pomimo złożenia zamówienia nie uregulował należności (czyli kwoty zamówienia brutto) w terminie 4 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia. Powyższa sytuacja ma zastosowanie wyłącznie przy wybraniu przez klienta sposobu płatności jako przedpłata: płatność przelewem na rachunek bankowy. Klient o zmianie statusu zamówienia zostanie poinformowany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Nie powoduje to innych konsekwencji dla klienta. 

Skuteczne formy kontaktu

Forma elektroniczna – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail sklepu. Pisemnie (korespondencyjnie) na adres podawy w informacjach ogólnych. Zgłoszenie elektroniczne dotyczące rezygnacji z usługi elektronicznej powinno zostać wykonane z adresu poczty elektronicznej udostępnionej w trakcie zakładania konta.

Płatności

Płatność przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy właściciela sklepu. Płatność gotówką w sklepie stacjonarnym w chwili odbioru towaru. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT. Nie ma możliwości wystawienia faktury po wcześniejszym wystawieniu paragonu fiskalnego.  

Realizacja zamówienia

Udostępniamy następujące formy dostawy: Wysyłkowa (Kurier) – dostępna na terytorium Polski. Stacjonarna – odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym w Siemianowicach Śląskich. Koszty wysyłek zgodne są z aktualnymi cennikami firm kurierskich. 

Reklamacje

Tecline Zone obowiązany jest dostarczyć klientowi zamówiony produkt bez wad. Klient posiada możliwość złożenia reklamacji. Zaleca się podanie przez klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczącch przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady co ułatwi rozpatrzenie reklamacji przez sklep. Udzielenie odpowiedzi na reklamację przez sklep następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej doręczenia albo otrzymania na adres poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się sklepu w powyższym terminie, z mocy prawa oznacza, że Tecline Zone uznał reklamację za uzasadnioną.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Klient będący konsumentem na prawo skontaktować się z Tecline Zone w celu uzyskania pomocy w zakresie skorzystania z uprawnień do pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń.

Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi np. w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Konsument niebędący podmiotem gospodarczym, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dodatkowych określonych w niniejszym regulaminie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowę sprzedaży uważa się za niezawartą. Tecline Zone ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności z wyjątkiem poniesionych przez sklep ewentualnych kosztów przesyłek kurierskich wynikających z konieczności obsługi danego zamówienia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty dostawy zwracanego towaru do sklepu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do zamówień przy których konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sklep, utraci on prawo odstąpienia od umowy, np. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Tecline Zone nie sprawuje kontroli.  

Postanowienia dotyczące klientów niebędących konsumentami

Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów niebędących konsumentami. Tecline Zone przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sklepu internetowego. Z chwilą wydania przez sklep towaru  przewoźnikowi, przechodzą na klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Tecline Zone w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. Odpowiedzialność Tecline Zone w stosunku do klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną jest ograniczona. Wszelkie spory powstałe pomiędzy sklepem a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Tecline Zone.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Diving NET. Sklep dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ochrony danych osobowych swoich klientów, podczas ich obecności w sklepie, podczas procesu składania zamówienia i przetwarzania tych danych w związku z realizacją zamówienia, jak również udzielaniem odpowiedzi na przesłane zapytania i obsługą zamówienia. Diving NET przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zamówienia lub usługi elektronicznej i NIGDY NIE PRZEKAZUJE do przetwarzania danych osobowych innym podmiotom, nawet w celach statystycznych czy analitycznych.

Postanowienia końcowe

Umowy zawierane przez sklep zawierane są w języku polskim. Sklep Tecline Zone zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Regulamin opublikowany został w dniu 24.11.2020 r.